บริษัท เด็คก้า จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2534 ภายใต้ชื่อเดิมคือ บริษัท มอนเทอเรย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทรคติ้ง จำกัด และเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม 2535 โดยตั้งสำนักงานอยู่ที่ 4/10-4/16 ถนนสุขุมวิท 22 คลองเตย กรุงเทพฯ การดำเนินงานในช่วงแรกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านรับเหมาประกอบติดตั้งเฉพาะงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ของอาคารประเภทต่างๆ เท่านั้น

ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายกิจการเพื่อให้การประกอบธุรกิจในด้านนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสามารถแข่งขันในตลาดได้มาก โดยได้กลุ่มทีมงานผู้บริหาร และวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านมากกว่า 10 ปี มาร่วมในการดำเนินงาน พร้อมทั้งขยายการประกอบธุรกิจมารับเหมาประกอบติดตั้งในด้านงานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร, ระบบสุขภิบาล, ระบบปรับอากาศ และระบบอากาศของอาคารทุกประเภท เช่น อาคารสำนักงาน, อาคารคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย, โรงพยาบาล รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น และได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่มาอยู่ที่ 154/3 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2537 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานในปัจจุบัน

     
 
กรรมการผู้จัดการ
คุณธีรภัทร วลิตวรางค์กูร
     
วัน เดือน ปีเกิด 22 มิถุนายน 2501
สัญชาติ ไทย
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2526
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร
    ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
สมาชิกภาพวิชาชีพ สามัญวิศวกรไฟฟ้า (สฟก. 1547)
         
         
ประวัติการทำงาน        
     
เม.ย. 2526 - ธ.ค. 2526 United Flour Mill Co., Ltd.
    ดำรงตำแห่น่ง : วิศวกรไฟฟ้า
ม.ค. 2527 - ส.ค. 2527 Thai Maidensha Co., Ltd.
    ดำรงตำแหน่ง : วิศวกรประจำไซท์
ส.ค. 2527 - ก.พ. 2529 Unimax International Co.,Ltd.
    ดำรงตำแหน่ง : วิศวกรโครงการ
ก.พ. 2529 - พ. ค. 2535 Worachak International Co.,Ltd.
    ดำรงตำแหน่ง : หัวหน้าวิศวกรโครงการ
พ.ค. 2535 - ปัจจุบัน Deca CO., Ltd.
    ดำรงตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
 
ผู้จัดการทั่วไป
คุณวิชิต เองปัญญาเลิศ

     
วัน เดือน ปีเกิด 1 สิงหาคม 2502
สัญชาติ   ไทย
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล ปี 2526
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร
    ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) ในปี 2529
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกภาพวิชาชีพ สามัญวิศวกรเครื่องกล (สก. 1493)
ประวัติการทำงาน        
     
มิ.ย. 2526 - พ.ย. 2526 ผู้บรรยายพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ วิทยาเขต เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
   
ม.ค. 2527 - ธ.ค. 2529 บริษัท เซ็คเคียวริตี้ ซีสเต็ม จำกัด
    ดำรงตำแหน่ง : วิศวกร
ม.ค. 2530 - ม.ค. 2532
บริษัท เซ้าอีสท์เอเชียเทคโนโลยี่ จำกัด
    ดำรงตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล
ก.ค. 2532 - ธ.ค. 2535 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
    ดำรงตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกลอาวุโส
Jan’ 1993 – Present บริษัท เด็ดก้า จำกัด
    ดำรงตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป
         

 

Copyright © 2009 บริษัท เด็คก้า จำกัด. All right reserved.
154/3 ลาดพร้าว 41, ถนนลาดพร้าว สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2939-8239,  แฟกซ์. 0-2939-9124